Képzéseink

Akkreditált pedagógus továbbképzések

akkreditált

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Jelentkezni az aktuális induló képzéseinkre a www.ptp.ny.hu oldalon,

érdeklődni a kesmarki.krisztina@nye.hu , vagy a szabo.jozsef@nye.hu email címen lehetséges.

Projekt alapú ismeretátadás LEGO robotokkal (30 óra)

Alapítási engedély száma: 9-313/2018

A program tartalmának rövid ismertetése:

A továbbképzés célja, hogy a résztvevőket megismertesse azzal a szemlélettel, amely a LEGO Education által fejlesztett oktatási célú eszközökre és korszerű módszertanra alapozva hozzájárul az oktatás digitális, élmény alapú megújításához.

A képzés során ismertetett készlet és program segítségével lehetővé válik, hogy a résztvevő pedagógusok elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyeknek átadásával a tanulók olyan működőképes modelleket képesek építeni és programozni, amelyek számos oktatási területen alkalmazhatóak a műszaki és természettudományoktól a nyelvi készségek bővítéséig.

A LEGO WeDo készlet és az EV3 program segítségével a pedagógusok az alábbi készségeket és kompetenciákat fejleszthetik:
– kreatív gondolkodás és problémamegoldó-képesség,
– szókincs fejlesztése,
– oksági viszonyok megértésének képessége,
– logikus és algoritmikus gondolkodás.

Tájékoztató letöltése

Digitális pedagógia (60 óra)

Alapítási engedély száma: 27282-123/2016.

A program szakmai irányítója:
Sitkuné dr. Görömbei Cecília, főiskolai docens

A program célja, hogy szakmai-módszertani fejlődési lehetőséget biztosítson azoknak az alsó tagozatos tanulókkal foglalkozó pedagógusoknak, akik szeretnének szakmailag megújulni, tantárgyuk, műveltségterületük korszerű tartalmaival, módszertani újdonságaival megismerkedni a digitális pedagógia eszközrendszerének segítségével.

A résztvevők ismerjék meg a tanítási-tanulási folyamat korszerű szemléletét reprezentáló elméleteket, a folyamatba hatékonyan integrálható információs és kommunikációs technológiákat, valamint gyakorlati alkalmazási lehetőségeiket. Tudjanak saját tantárgyukhoz kapcsolódó alkalmazásokat, tananyagokat felkutatni, rendszerezni, egymással megosztani, és az IKT lehetőségek felhasználásával a korszerű módszertani törekvéseket tükröző saját tananyagokat létrehozni.

Kiemelt cél, hogy a résztvevők a képzés során az új ismereteket, az újonnan tanult módszereket már a képzés folyamatában kipróbálják.

A továbbképzés ajánlott tanítók részére.

A továbbképzés teljesítésének követelménye: Egy óraterv és a hozzá kapcsolódó interaktív táblán alkalmazható tananyag elkészítése.

A követelmények teljesítésének igazolása: a Nyíregyházi Egyetem által kibocsátott tanúsítvány.

Tájékoztató letöltése.

Együttműködésen alapuló aktív tanulás (30 óra)

Alapítási engedély száma: 9/194/2018.

A program szakmai irányítója: Dr. Márton Sára, intézetigazgató, főiskolai tanár

A program célja: A kooperatív és projektalapú tanulásszervezés alkalmazásának elősegítése. A kooperatív tanulás már több mint 10 éve ismert, alkalmazása mégsem épült be kellően a pedagógiai gyakorlatba. A továbbképzés megerősíti a résztvevő pedagógusok megelőző tudását, és gazdagítja
tanulásszervezési, tudásmegosztási jó gyakorlataikat. Mindezt a tanfolyam az együttműködésen alapuló aktív tanulás sajátélményű megtapasztalásával éri el. A résztvevők olyan tanulásszervezési eszköztárral gyarapodnak, mellyel a jövő munkavállalói számára kiemelten fontos kompetenciák eredményesebben fejleszthetők. A továbbképzés ajánlott a köznevelési, gyermekvédelmi és szociális intézmények pedagógusai,
óvodapedagógusai, tanítói, tanárai, szociálpedagógusai részére, valamint a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára.

A továbbképzés teljesítésének követelménye:
– a továbbképzéshez kötődő munkákból összeállított portfólió, a résztvevő aktuális pedagógiai tevékenységében alkalmazható kooperatív módszer tervezésével, és reflektálásával;
– egy tanóráról/foglalkozásról készített videofelvétel a kooperatív és projektalapú tanulásszervezés bemutatására.

A követelmények teljesítésének igazolása: a Nyíregyházi Egyetem által kibocsátott tanúsítvány.

Tájékoztató letöltése.

A hatékony kommunikáció korszerű alapjai anyanyelvi aspektusból (30 óra)

Alapítási engedély száma: 9/192/2018.

A program szakmai irányítója:
Dr. Minya Károly, főiskolai tanár

A program célja: A továbbképzés aktualitását a napjainkban végbemenő kommunikációs forradalom adja. Az IKT-eszközök rohamos elterjedésével megváltozik a kommunikáció tempója, jellege, ami jelentősen befolyásolja a pedagógus munkáját is. A képzés olyan ismereteket, támpontokat kínál, amelyek segítségével a résztvevők a sikeres végzés után képesek lesznek a mai elvárásoknak megfelelő, korszerű és hatékonyabb módon kommunikálni munkájuk során.
A tematikai egységek az alábbi tartalmat ölelik fel: Helyesírás, különös tekintettel a legújabb helyesírási szabályzatban megjelent változásokra. Beszédtechnika, különös tekintettel a nyilvános megszólalás elvárásaira. A meggyőző beszéd retorikája: szövegalkotási és szövegelemzési ismeretek. Sajtónyelv: a stílusrétegek sajátosságainak megismerése, a publicisztikai stílusréteg (közszolgálati, bulvár) jellemzése. Korszerű tanári beszéd- és kérdéstechnika: a hagyományos technikákat felváltó, a mai diákok ill. pedagógia felfogás igényének megfelelő kommunikáció. Az írott beszéltnyelviség hatása az írásbeli kommunikációra: az internetes szövegtípusok stílusának vizsgálata, értékelése.

A továbbképzés speciális jellegű abban a tekintetben, hogy harmonikusan, szerves egységben tartalmaz elméleti és gyakorlati ismereteket, illetve átfogja a szóbeli és az írásbeli kommunikáció széles spektrumát.
A továbbképzés ajánlott a köznevelési, gyermekvédelmi és szociális intézmények pedagógusai, óvodapedagógusai, tanítói, tanárai, gyógypedagógusai, szociálpedagógusai, pszichológusai részére, valamint a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára.
A továbbképzés teljesítésének követelménye: zárthelyi dolgozat, házi dolgozat és szóbeli vizsga legalább 50%-os teljesítése.
A követelmények teljesítésének igazolása: a Nyíregyházi Egyetem által kibocsátott tanúsítvány.

Tájékoztató letöltése.

 

Inklúzió a nevelésben (30 óra) tréning

Alapítási engedély száma: 9/196/2018.

A program szakmai irányítója: Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár

A program célja: Korunk iskolarendszerében az integrációs törekvések miatt egyre inkább jelen vannak a sajátos nevelési igényű, illetve hátrányos helyzetű tanulók. A nyilvántartott integrációban résztvevők száma évről évre emelkedik. Az integráció legnagyobb akadálya, hogy a többségi iskolák
pedagógusai nincsenek felkészítve a feladatra. Hiányoznak az integrációval, az inkluzív neveléssel kapcsolatos elméleti ismereteik, az inkluzív neveléshez szükséges kompetenciáik. Az ”Inklúzió a nevelésben” elnevezésű program hozzásegíti a pedagógusokat ahhoz, hogy tudásuk
bővüljön, és megfelelő attitűddel rendelkezzenek, s ezáltal képessé váljanak arra, hogy mind a kollégáikat, mind a tanulóikat érzékenyítsék a hátrányos helyzetű gyerekekkel, emberekkel, nehézségeikkel kapcsolatban, ezáltal segítve befogadásukat a többségi iskolákba.
A 30 órás továbbképzés során kiemelten foglalkozunk a sajátos nevelési igényű gyermekek csoportjainak megismerésével, integrációjuk előnyeivel és hátrányaival. Az elméleti bevezetést követő tréning során a pedagógusok érzékenyítéséhez szükséges feladatokat, gyakorlatokat
végeznek el a résztvevők, kérdőívek segítségével önismeretre tesznek szert a témával kapcsolatban.

A továbbképzés ajánlott a köznevelési, gyermekvédelmi és szociális intézmények pedagógusai, óvodapedagógusai, tanítói, tanárai, gyógypedagógusai, szociálpedagógusai, pszichológusai részére, valamint a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára.

A továbbképzés teljesítésének követelménye: A tanúsítvány kiadásának feltétele a tréningen való 100%-os részvétel, és a tréningvezető által megadott szempontoknak megfelelő reflexiós levél beadása.

A követelmények teljesítésének igazolása: a Nyíregyházi Egyetem által kibocsátott tanúsítvány

Tájékoztató letöltése.

Komplex Alapprogram képzési portfólió

A pedagógus életpályamodellhez illeszkedő 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés

Tájékoztató letöltése.

A magyar nyelv és irodalom oktatásának lehetőségei a magyar anyanyelvű migráns hátterű tanulóknál (30 óra)

Indítási engedély száma: 43/217/2014.

A program szakmai irányítója:
Jeneiné Novák Erzsébet logopédia szakos gyógypedagógiai tanár

A program célja, hogy a köznevelésben dolgozó pedagógusok olyan pedagógiai, szakmai és szakmódszertani ismereteket sajátítsanak el, melyek birtokában képesek a magyar nemzetiségű, magyar anyanyelvű, migráns hátterű tanulók magvar nyelvi ismereteit, irodalmi műveltségét bővíteni, így támogatva a tanulók szélesebb körű iskolai és társadalmi befogadását, elfogadását.
Kiemelt cél, hogy a képzésben résztvevők elsajátítsák a migráns hátterű tanulók nyelvi-kulturális fejlesztésének gyakorlati módszereit, annak érdekében, hogy a köznevelés, közoktatás rendszerébe belépők nevelését, oktatását, a magyar társadalomba és a munka világába történő beilleszkedését ezáltal is elősegítsék.

A továbbképzés ajánlott a köznevelésben dolgozó pedagógusok számára.

A képzés lebonyolítása: 4 nap (pl. szerda – szombat) a konzultációk időbeosztása: 3 x 8 + 1x 6 óra, 9.00 órai kezdéssel.

A továbbképzés teljesítésének követelménye: Záródolgozat: felzárkóztatási terv készítése, amely tartalmazza a választott korosztály anyanyelvi és irodalmi felzárkóztatásának programját. A dolgozat terjedelme 15-20 oldal.

A követelmények teljesítésének igazolása: a Nyíregyházi Egyetem által kibocsátott tanúsítvány.

Tájékoztató letöltése.

Stressz és konfliktuskezelés (30 óra) tréning

Alapítási engedély száma: 27282-72/2016.

A program szakmai irányítója: Vassné dr. Figula Erika PhD főiskolai tanár, szakpszichológus

A program céljai: A résztvevők ismerjék fel saját konfliktus helyzeteiket, illetve ezek okait és előzményeit.
Tudatosodjon bennük, hogy milyen módon közelítenek az élet különböző helyzeteiben a konfliktus helyzetekhez.
A résztvevők tudatos problémakezelésének fejlesztése strukturált feladatok és esetmegbeszélések által.
Hatékony konfliktuskezelési technikák megismertetése és gyakorlása.
A stressz természetének, okainak megismertetése, a kezelés lehetőségeinek tudatosítása.
A kiégés folyamatának és az elkerülés lehetőségeinek megismertetése.
Stressz kezelő technikák elsajátíttatása.
Relaxációs technikák elsajátíttatása, feszültség- és szorongásoldás módszereinek megtanítása.
Kiemelt cél, hogy a humánszférában dolgozó szakemberek a konfliktuskezelés és a stressz kezelés tekintetében megfelelő készséggel és kompetenciával rendelkezzenek.

A továbbképzés ajánlott a köznevelési, gyermekvédelmi és szociális intézmények pedagógusai, csecsemő- és kisgyermeknevelői, óvodapedagógusai, tanítói, tanárai, gyógypedagógusai, szociálpedagógusai, pszichológusai és felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktatói munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottai számára.

A továbbképzés teljesítésének követelménye: Záró teszt és reflexiós levél az elsajátított tudás/készségek alkalmazásáról.

A követelmények teljesítésének igazolása: a Nyíregyházi Egyetem által kibocsátott tanúsítvány.

Tájékoztató letöltése.

Szociális és életviteli kompetenciák fejlesztése (30 óra) tréning

Alapítási engedély száma: 9/172/2018.

A program szakmai irányítója: Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika, intézeti tanszékvezető főiskolai tanár

A program célja: A tanítás-tanulás új szemléletét kifejezni, megvalósítani csak az a pedagógus tudja, aki a szociális és életviteli kompetenciák széles körével, vagyis olyan tudás, készségek és alkalmasságok együttesével rendelkezik, amelyek képessé teszik a társadalmi folyamatokban történő
eligazodásra, a rugalmas munka- és életmódváltásra, a mindig új tanulására – egyszóval a harmonikus és kiegyensúlyozott életvitelre. Az a pedagógus tud hatékonyan foglalkozni tanítványaival, aki megfelelő érzelmi intelligenciával rendelkezik, jól tudja a konfliktusait kezelni. A pedagógusok munkájuk során személyiségükkel dolgoznak, s emiatt nagy stressz hatásnak vannak kitéve. Fel kell ismerniük a stressz jeleit, a megelőzés, kezelés lehetőségeit. A tanfolyam a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők számára is ajánlott.

A továbbképzés ajánlott a köznevelési, gyermekvédelmi és szociális intézmények pedagógusai, óvodapedagógusai, tanítói, tanárai, gyógypedagógusai, szociálpedagógusai, pszichológusai részére, valamint a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára.

A továbbképzés teljesítésének követelménye: A képzés zárásaként a résztvevőknek reflexiós levelet kell készíteniük, amelyben bemutatják személyes tapasztalataikat, és azt, hogy a hétköznapi életben milyen helyzetben és milyen módon alkalmazzák az elsajátított tudást, készségeket.

A követelmények teljesítésének igazolása: a Nyíregyházi Egyetem által kibocsátott tanúsítvány.

Tájékoztató letöltése. 

Tanulási nehézségek felismerése és kezelése (60 óra)

Alapítási engedély száma: 27282-71/2016.

A program szakmai irányítója: Jeneiné Novák Erzsébet, logopédia szakos gyógypedagógiai tanár

A program célja, hogy a köznevelésben dolgozó pedagógusok olyan gyógypedagógiai, fejlesztőpedagógiai, logopédiai, pszichológiai, szakmai és szakmódszertani ismereteket sajátítsanak el, melyek birtokában képessé válnak a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket támogatni,
fejlesztésüket elősegíteni.

Kiemelt cél, hogy a résztvevő pedagógusok az olvasási, írási és/vagy számolási nehézségekkel küzdő gyerekek felzárkóztatásához szükséges gyakorlati módszereket sajátítsanak el annak érdekében, hogy a köznevelés, közoktatás rendszerében tanulók nevelését, oktatását segítsék.

A továbbképzés ajánlott a köznevelésben dolgozó pedagógusok (óvodapedagógusok, tanítók, tanárok) részére.

A továbbképzés teljesítésének követelménye: minimum 10 – maximum 15 oldalas záró dolgozat készítése.

A követelmények teljesítésének igazolása: a Nyíregyházi Egyetem által kibocsátott tanúsítvány.

Tájékoztató letöltése.

A tartó-mozgatórendszeri elváltozások prevenciója és mozgásterápiája (30 óra)

Alapítási engedély száma: 9/193/2018.

A program szakmai irányítója: Dr. Vajda Ildikó, intézetigazgató, főiskolai tanár

A program célja, hogy a köznevelés különböző fokozatain tanító pedagógusok (óvodapedagógusok, tanítók, testnevelő tanárok) ismerjék meg a gyermek- és serdülőkorban előforduló leggyakoribb tartó-mozgatórendszeri elváltozások prevenciójának lehetőségeit, valamint a gyógytestnevelés, mint megelőző és egészségi állapot javító eszköz szerepét.
A képzésben részt vevő pedagógusok megismerik a helyes testtartás kialakításáért felelős szervek és szervrendszerek felépítését és működését, valamint a gerinc, a medence, az alsóvégtag és a testtartásért felelős stabilizáló és mobilizáló izmok fiziológiai kapcsolatának és az izomegyensúly megbomlásából eredő mozgatórendszeri problémák fajtáit, fokozatait.
A gyakorlatorientált képzés során a résztvevők megismerik a leggyakoribb gyermekkori tartómozgatórendszeri elváltozások kialakulásának okait, képesek lesznek felismerni a kezdődő vagy már kialakult mozgásszervi elváltozások tüneteit, és azokat az ellenjavallt mozgásformákat, amelyek
végzése a különböző ortopédiai problémák esetén nem javasolt.
Kiemelt cél. hogy a továbbképzést sikeresen teljesítők tudjanak alternatívákat javasolni a problémák kezelésére. Képesek lesznek a biomechanikailag helyes testtartásért felelős izmok erejét és nyújthatóságát fokozó, fejlődés- és élményközpontú tartásjavító és korrekciós gyakorlatok tervezésére, elsajátítják ezek alkalmazási lehetőségeit, és rutint szereznek a különböző életkoroknak megfelelő gyakorlatsorok összeállításban.

A továbbképzés ajánlott elsősorban óvodapedagógusok, tanítók, valamint testnevelés és sport műveltségterületen felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát végző vagy közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára.

A továbbképzés teljesítésének követelménye: képzési záróteszt és házi dolgozat 51%-os teljesítése.

A követelmények teljesítésének igazolása: a Nyíregyházi Egyetem által kibocsátott tanúsítvány.

Tájékoztató letöltése.

Tehetségdiagnosztika és tehetséggondozás (30 óra)

Alapítási engedély száma: 27282-73/2016.

A program szakmai irányítója: Harsányiné Petneházi Ágnes pszichológus

A program célja megismertetni a képzésben résztvevő pedagógusokkal az alapvető tehetségfelfogásokat, a tehetség összetevőit és a legfontosabb tehetségmodelleket, beleértve a korszerű horizontális és vertikális modelleket is. A pedagógusok legyenek jártasak a korszerű diagnosztikai eljárások személyre szabott megválasztásában és kivitelezésében, azaz tudják a megszerzett elméleti ismereteiket a gyakorlatban is alkalmazni.
Ismerjék fel a kognitív és emocionális jeleit életkoronként és korcsoportonként, illetve legyenek jártasak a tehetséggondozási módszerek (gyorsítás, léptetés, elkülönítés, komplex és speciális fejlesztési programok) ismeretében és alkalmazásában; továbbá képesek legyenek felismerni a gyerekek szocioemocionális szükségleteit és tudják fejleszteni azokat, a fejlesztési célok tükrében: erős oldal támogatása, kompenzáció, megelőzés, légkörjavítás, kondicionálás, individualizáció és differenciálás.

A továbbképzés ajánlott a köznevelési intézmények óvodapedagógusai, tanítói, tanárai és kollégiumi nevelői részére.

A továbbképzés teljesítésének követelménye: Minimum 5 – maximum 10 oldalas záró dolgozat tehetségdiagnosztikai eljárások gyakorlati alkalmazásáról.

A követelmények teljesítésének igazolása: a Nyíregyházi Egyetem által kibocsátott tanúsítvány

Tájékoztató letöltése.

A biológia aktuális problémái (30 óra)

Alapítási engedély száma: 12/85/2019

A program szakmai irányítója: Dr. Hörcsik T. Zsolt főiskolai docens

A program célja: A biológia az egyik legdinamikusabban fejlődő természettudomány, melynek számos területén jelennek meg új ismeretek, merülnek fel az egész társadalmat érintő problémák.
A biológia aktuális problémái kurzus hét témakört érintve nyújt új ismereteket a résztvevőknek, segíti és motiválja önképzésüket, valamint támpontokat ad az oktató-nevelő munkájuk során végzett szemléletformáláshoz.
A bevezető bioetika szeminárium a modern társadalom és a biológia fejlődése által felvetett erkölcsi problémákat vázol fel.
A sejtciklus, rák témakörben a rákos elváltozások kialakulásának molekuláris hátteréről kapnak ismereteket a résztvevők, majd a genetikailag módosított szervezetek létrehozásának módjával és egyes felhasználási területeivel ismerkedhetnek meg.
A tematika biotechnológia része az általános bakteriológiai és biotechnológiai ismeretek felidézésén túl elsősorban az immunbiológiai készítmények előállítására koncentrál. Az emberi evolúció rövid áttekintését nyújtó előadásokat a Homo sapiens sikerének kulturális aspektusait taglaló szeminárium követi a tematikában.
A globális klímaváltozás ökológiai hatásai témakör a klíma kialakulását és változását befolyásoló tényezőket, a klímaváltozás történetiségét, valamint az éghajlatváltozás biodiverzitásra kifejtett hatását taglalja.
A kurzust a környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés problémáit tárgyaló szemináriumok zárják.

A továbbképzés ajánlott: Természettudományos tárgyakat oktató gyakorló pedagógusok (tanárok, tanítók, kollégiumi nevelőtanárok, vezető tanárok), valamint az oktatást közvetlenül segítő munkakörben, megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező dolgozók számára.

A továbbképzés teljesítésének követelménye: Írásbeli dolgozat készítése az egyik szabadon kiválasztott témakörben.
A követelmények teljesítésének igazolása: A Nyíregyházi Egyetem által kibocsátott tanúsítvány.

Tájékoztató letöltése.

Az atlétika mozgásanyagának oktatása másként (30 óra)

Alapítási engedély száma: 12/126/2019

A program szakmai irányítója: Vas László főiskolai docens

A program célja: Az új köznevelési törvény a testnevelés és a sport fejlesztésében is új feladatokat fogalmaz meg. Bevezetésre került a mindennapos testnevelés, melynek igen fontos szerepe van az egészséges életmód kialakításában, a rendszeres fizikai tevékenységre nevelésben. E feladatok alapján átértékelődik az atlétika, mint alapsportág helye, szerepe az iskolai testnevelésben, a sportban, a fizikai aktivitásra, az egészséges életmódra nevelés területén. A minőségi oktatás fontos feltétele, hogy a végzett tanárok minél gyakrabban vegyenek részt szervezett továbbképzésekben. Szerintünk mindenki egyetért abban, hogy pályája során minden tanárnak meg kell kapnia a lehetőséget arra, hogy megszerezze a feladatai
elvégzéséhez szükséges tudást és készségeket, és megfeleljen a minőségi iskolai oktatás követelményeinek.
A készségek, kompetenciák bővítését és fejlesztését szolgálja ez a továbbképzés is.
A továbbképzési program tartalmazza az atlétika egyes versenyszámaihoz kapcsolódó mozgások oktatását, előkészítő, rávezető gyakorlatait, az előforduló hibák javítását, valamint a „kölyök atlétikai program” által javasolt játékos, akár versenyszerűen is alkalmazható gyakorlatokat.
A képzés fő tematikai egységekei:
– A sportág története, versenyszámainak felosztása, oktatásmódszertana
– Az atlétikai futások
– A rajtok
– A váltófutás
– Az atlétikai ugrások (lépő távolugrás, átlépő magasugrás)
– Atlétikai dobások

A továbbképzés ajánlott: Tanítók valamint testnevelés és sport műveltségterületen felsőfokú végzettséggel rendelkező testnevelők számára.

A továbbképzés teljesítésének követelménye: Házi dolgozat: elméleti alapokra építő óraterv készítése egy meghatározott oktatási területen, az évfolyam, követelmények, pontos tananyag és oktatási feladat meghatározásával.

A követelmények teljesítésének igazolása: A Nyíregyházi Egyetem által kibocsátott tanúsítvány.

Tájékoztató letöltése.

Digitális médiumok a rajz, vizuális kultúra órán (30 óra)

Alapítási engedély száma: 9/294/2018

A program szakmai irányítója: Havasi Tamás művésztanár

A program célja: A pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése, a legújabb szakmódszertani, pedagógiai, tudományos kutatások eredményeinek disszeminálása, a folyamatosan változó „digitális gyermek-, ill. ifjúságkultúra” megismerése. A képzés segítséget nyújt a bemutatott új ismeretek gyakorlatba történő alkalmazásához, megújítva ezzel a pedagógiai munkát.
A továbbképzés ismeretanyaga három területre összpontosít: a digitális fotóra, -mozgóképre és a digitális szövegre.
A digitális fotó elméleti részében a technikai képek sajátosságait, képzőművészeti és privát használatát ismerhetik meg a résztvevők. A témát előadás formájában, diavetítéssel szemlélteti az oktató, valamint a véleményeket beszélgetésen keresztül osztják meg. A gyakorlati egységben az ehhez tartozó kreatív, nagy szabadságfokú képalakítást, feldolgozást segítő képmanipulációs gyakorlatokat végezhetnek.
A digitális mozgókép elmélete a tágabban értelmezett digitális mozgóképek demokratizálódását mutatja be. Különös tekintettel a fiatalok digitális mozgóképeire, a képfajta új lehetőségeire (mobilfilm, web kamera, gopro, interaktivitás, térfigyelés, 3D és virtuális valóság). A diabemutató mellett műelemzésekre is sor kerül az iskolai felhasználásra gondolva.A gyakorlaton csoportmunkában digitális animációt készítenek a résztvevők, amelynek egyszerű editálási, hangosítási feladatait egyéni, ill. páros munkában fejezik be.
A digitális szöveg elmélete a digitális irodalom és az ifjúság viszonyával, a digitális szövegfajtákkal, foglalkozik, változatos munkaformákkal és módszerekkel feldolgozva. A szövegszerkesztési, egalizációs gyakorlatokon keresztül ismerik meg a résztvevők a szövegfeldolgozás új formáit, iskolai alkalmazását.

A továbbképzés ajánlott: Rajztanári, vizuális kommunikáció tanári, tanító, vizuális- és környezetkultúra tanári képesítéssel rendelkező, elsősorban a vizuális nevelés valamelyik területén dolgozó pedagógusok (elsősorban általános- és középiskolai tanárok, képzőművészeti-, ill. média szakkört vezetők, esetleg felsőoktatásban oktatók) és a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára.

A továbbképzés teljesítésének követelménye: 15 diából álló képes-szöveges bemutató (ppt) elkészítése és bemutatása a továbbképzés témáinak megfelelően.

A követelmények teljesítésének igazolása: A Nyíregyházi Egyetem által kibocsátott tanúsítvány.

Tájékoztató letöltése.

Az együttműködésre alapozott tanulás szerepe a kulturális integrációban (30 óra)

Alapítási engedély száma: 896/10/2019

A program szakmai irányítója: Dr. Baracsi Ágnes főiskolai docens

A program célja: A továbbképzés az integrációban érintett pedagógusok számára kíván elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtani a roma gyermekek kulturális integrációjának elősegítése érdekében. A pedagógusok olyan kompetenciákra tesznek szert, amely segítik a roma gyermekek hátránycsökkentését. A programtervet azokra a szakirodalmi megállapításokra alapozzuk, amelyek azt jelzik, hogy a kisebbségi létből fakadó oktatási egyenlőtlenségek az együttműködésre alapozott tanulási módszerekkel mérsékelhetők.
Az elmélet érinti a kisebbségi lét fogalomrendszerét, a kultúrák sajátosságait, a multikulturalizmust, az iskolai integrációt.
A program második eleme a mindennapi gyakorlathoz nyújt segítséget, hangsúlyozva az együttműködésre alapozott tanulási formákat.

A továbbképzés az alábbi tematikai egységeket öleli fel:
A kisebbségi lét fogalomrendszere: szegregáció, integráció, asszimiláció
A társadalmi integráció fogalma, sajátosságai
Az iskola, mint kulturális közeg
Együttműködésre alapozott tanulási formák
Az elméleti alapok mellett változatos módszertani repertoár (egyéni és csoportos munka, szituációs játékok, érzékenyítő feladatok, sajátélményű kompetencia-fejlesztő játékok) segíti a pedagógusok toleráns attitűdjének erősítését.

A továbbképzés ajánlott: A továbbképzés ajánlott az óvodai nevelési, illetve az alap (tanító, tanár) és a középfokú nevelési-oktatási intézmények (szakiskola, szakgimnázium, szakközépiskola, gimnázium, kollégium) pedagógus végzettséggel rendelkező szakemberei számára. A továbbképzésbe
bekapcsolódhatnak a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak is.

A továbbképzés teljesítésének követelménye: 8-10 oldalas foglalkozási terv elkészítése, amely alkalmas az együttműködésre alapozott tanulási formáknak a kulturális integráció folyamatában történő bemutatására. Választható témák: kooperatív vagy projekt módszer, a multikulturalizmus, illetve szociális és/vagy interkulturális kompetencia fejlesztése egy adott tanulói csoportban.

A követelmények teljesítésének igazolása: A Nyíregyházi Egyetem által kibocsátott tanúsítvány.

Tájékoztató letöltése.

A Finale kottaszerkesztő program használata a zenei nevelésben (30 óra)

Alapítási engedély száma: 894/10/2019

A program szakmai irányítója: Bíró István Ferenc főiskolai tanársegéd

A program célja: A technológia által támogatott tanulási környezetek sokféle módszertani lehetőséget biztosítva segítik a tanulás folyamatát. A 21. századi iskolai tanulási környezet nélkülözhetetlen eleme az IKT eszközökhöz kapcsolódó tanulási technológiák sokfélesége. Mind a felkészüléshez (IKT-eszközökkel készített bemutatók), mind a tanórai alkalmazáshoz (tanulói produktumok) kiváló alapot és lehetőséget nyújt a Finale szoftver használata. A szoftver használatával támogatott tanulás segíti az idegen nyelvi kommunikáció, digitális kompetenciák, az esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség és a hatékony, önálló tanulás képességének fejlesztését.

A továbbképzés célja, hogy a zenei nevelési feladatokat ellátó pedagógusok (tanítók, ének-zene tanárok, szakmai művészeti tanárok) ismerjék meg a Finale kottaszerkesztő szoftver használatának legfontosabb alapelveit, felkészültté váljanak egy professzionális zenei program mint oktatási eszköz használatára, képessé váljanak a program zenei nevelésben történő minél szélesebb körű alkalmazására.

A továbbképzés tematikai egységei:
1. A Finale programhoz kapcsolódó angol szaknyelvi alapismeretek
2. A program használatához szükséges alapvető tudnivalók
3. Ismerkedés a Finale programmal
4. Dokumentum létrehozása, beviteli eszközök (1)
5. A többszólamú kottázás lehetőségei

A továbbképzés ajánlott: Tanítók, ének-zene tanárok, zenetanárok, művésztanárok alap-, vagy középfokú művészetoktatási intézményben, zenei fejlesztéssel, zeneterápiával foglalkozó pedagógusok számára.

A továbbképzés teljesítésének követelménye: Írásbeli vizsga megfelelt / kiválóan megfelelt minősítéssel.

A követelmények teljesítésének igazolása: A Nyíregyházi Egyetem által kibocsátott tanúsítvány.

Tájékoztató letöltése.

Inkluzív szemlélet formálása gyermekkönyvek segítségével (30 óra)

Alapítási engedély száma: 12/221/2019

A program szakmai irányítója: Dr. Jenei Teréz főiskolai tanár

A program célja: A Magyarországon jelenleg érvényben lévő Köznevelési törvény kimondja, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek felvételt nyerhetnek minden olyan köznevelési intézménybe, amely integrált oktatást végző intézménynek minősül. Az integráció-inklúzió működőképességének elengedhetetlen feltételei: magas színvonalú infrastruktúra, megfelelően képzett pedagógusok, és nem utolsósorban befogadó-elfogadó környezet. A sikeres befogadáshoz szemléletformáló megoldásokra van szükség (pl. interakciók, szimulációs gyakorlatok, film- és olvasmányélmények).

A továbbképzés célja olyan, a magyar- és külföldi gyermekirodalomból célzottan és tudatosan kiválasztott gyermekkönyvek bemutatása, amelyek segíthetik a fejlesztő munkát, a pozitív attitűd kialakítását.

A továbbképzés tematikai egységei:
1.Az inklúzió értelmezését megalapozó fogalmi keret
2.Az inkluzív nevelés célja és feladatai
3. Olvasás, nevelés – olvasóvá nevelés
4. Előzmények: metaforikus hagyomány a magyar gyermekirodalomban
5. Inklúziót támogató kortárs külföldi gyermekkönyvek I. (USA, Nyugat-Európa)
6. Inklúziót támogató kortárs külföldi gyermekkönyvek (Oroszország)
7. Inklúziót támogató kortárs magyar gyermekkönyvek I. (Az emberiség sokszínűsége, a másságban rejlő értékek)
8. Inklúziót támogató kortárs magyar gyermekkönyvek II. (Fogyatékossággal élők, betegek)
9. Gyermekkönyvek a digitális térben
10. Könyvajánló az inkluzív nevelés formálásához. Óraterv/foglalkozásterv-minta a javasolt gyermekkönyvek alapján – Óratervek, foglalkozástervek készítése.

A továbbképzés ajánlott: Óvodapedagógusok, tanítók, könyvtárosok számára.

A továbbképzés teljesítésének követelménye: „Megfelelt” vagy „kiválóan megfelelt” minősítésű 2 db záró dolgozat (óraterv / foglalkozásterv).

A követelmények teljesítésének igazolása: A Nyíregyházi Egyetem által kibocsátott tanúsítvány

Tájékoztató letöltése.

Innovatív eljárások az alsó tagozatos ének-zene tanításban (30 óra)

Alapítási engedély száma: 821/12/2019

A program szakmai irányítója: Ferencziné dr. habil. Ács Ildikó intézetigazgató, főiskolai tanár

A program célja: Az ének-zene tantárgyhoz kapcsolódó tartalmi változások tették indokolttá a továbbképzési program kialakítását. A NAT és kerettantervek szintjén megfogalmazott újszerű szemléletmód, a generatív zenei tevékenységekhez és befogadói kompetenciákhoz kapcsolódó elméleti ismeretbővítésen túl szükségessé teszi a pedagógusok gyakorlati eszköztárának bővítését.
A továbbképzés moduláris építkezésű, két részből, egy közös, mindenki számára kötelező és azt követően egy választáson alapuló, egyéni órákból álló, hangszeres területből épül fel.
Az ELSŐ RÉSZ az alsó tagozatos ének-zene órák módszertani eszköztárának bővítését célozza meg a mozgás alapú befogadói kompetenciák fejlesztési lehetőségeinek, valamint egyes generatív tevékenységek bemutatásával.
A MÁSODIK RÉSZ, ahol a résztvevők hangszer szerint (furulya vagy citera) két, 15-15 órás modul közül választhatnak, a zenei befogadás élő zenei eszköztárának (énekhangon, zongorajátékon és ütőhangszereken túli) további kiszélesítését célozza meg a népi hangszerek iskolai alkalmazási
lehetőségeinek bemutatásával. Célja, hogy a résztvevők megismerjék a népi hangszerek paraszti társadalomban betöltött szerepét, valamint iskolai felhasználásának lehetőségeit.
A képzés segítségével a résztvevők megismerik a vokális és hangszeres dallamok közötti organikus kapcsolatot, mely nélkül elképzelhetetlen a népzene helyes értelmezése. A kurzus felkészíti a résztvevőket az önálló tanulásra.
Választható népi hangszerek (modulok): népi furulya és citera.

A továbbképzés ajánlott: Tanítók, ének-zene tanárok, zenei fejlesztéssel, zeneterápiával foglalkozó pedagógusok számára.

A továbbképzés teljesítésének követelménye: A továbbképzés beadandó írásbeli munkával, valamint közös óra keretében történő hangszeres meghallgatással zárul. A záróértékelés írásbeli dolgozatának formája óravázlat, melynek keretében egy tanóra vagy annak egy fázisa kerül megtervezésre a képzés keretében bemutatott befogadói kompetenciák vagy generatív tevékenységi formák fejlesztése vonatkozásában. Hangszeres meghallgatás esetén elvárás: egy összeállítás megszólaltatása a magyar nyelvre jellemző ritmizálással, valamint a hangszerre jellemző díszítésekkel és variációkkal.

A követelmények teljesítésének igazolása: A Nyíregyházi Egyetem által kibocsátott tanúsítvány.

Tájékoztató letöltése.

LEGO Educaiton módszertani alapok alkalmazása az oktató-nevelő munka során (30 óra)

A képzés alapítási engedély száma: 897/10/2019

A képzés helye: Nyíregyházi Egyetem NYE LEIS 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: Tanúsítvány.

A képzésben való részvétel feltétele:
-iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szakos pedagógus; óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, tanító, általános iskolai tanár, középiskolai tanár
-megelőző szakmai gyakorlat: nem szükséges

A továbbképzés tematikája
1. Bevezetés, a továbbképzés megnyitása (kontaktórák)
2. Pedagógiai alapok, játékpedagógiai, élménypedagógiai alapok (kontaktórák)
3. LEGO® alapok, történet, módszertan (kontaktórák)
4. Osztályterem management: a LEGO® Education eszközkészletek alkalmazhatóságának feltételei (kontaktórák)
5. LEGO® Education eszközkészletek: tematikus eszközkészletek megismerés (kontaktórák)
6. Módszertani gyakorlatok (kontaktórák)
7. Mikro gyakorlat: kontaktórán kívüli, konzulens által támogatott egyéni tevékenység
8. Módszertani gyakorlatok (kontaktórák)
9. A továbbképzés zárása, értékelés

A továbbképzésben órákat tartó oktató neve: Szabó József Mihály

A továbbképzés teljesítésének formai és tartalmi követelményei, a képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:
A továbbképzésen részt vett pedagógus a továbbképzés végére:
– ismerje a LEGO® Education módszertanának lényegét, és annak felhasználhatóságának sokrétűségét,
– legyen képes saját, LEGO® eszközökkel történő feladatokat készíteni,
– legyen képes önálló, LEGO® eszközökkel történő foglakozás / tanóra megtartására
– legyen képes önállóan, szakszerűen használni a LEGO® Education eszközkészleteket,
– legyen képes önállóan, szakszerűen használni a LEGO® Education eszközkészletekhez tartozó szoftvereket,
– tudja alkalmazni a LEGO® Education módszertant saját foglalkozásában / tanórájában,
– legyen képes a LEGO® Education módszertant használva óratervet / foglalkozástervet készíteni.

A résztvevők írásbeli vizsgán, a továbbképzésen elhangzottak alapján záró feladatsort töltenek ki. A feladatsor a következő témaköröket tartalmazza:
– általános pedagógiai módszertan,
– LEGO® Education módszertan,
– LEGO® Education eszköz-ismeret,
– oktatási alkalmazhatóság.
A résztvevők a teszten minimum 70% elérésével tudják teljesíteni a kurzust.
Az írásbeli vizsgára az utolsó kontaktnap befejezését követő 1 hét múlva kerül sor.
Az értékelés szempontja, hogy a kérdések minimum 70%-ára helyes választ kell adni.
Az írásbeli vizsga minősítése: Megfelelt / Nem felet meg.

Tájékoztató letöltése.

A mini trampolin sokoldalú fejlesztő hatásának iskolai alkalmazása (30 óra)

Alapítási engedély száma: 9/293/2018

A program szakmai irányítója: Pásztorné dr. Batta Klára PhD, főiskolai tanár

A program célja: Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül a mozgásszegény életmód, ami összefüggésben van a televízió, a videó és a számítógép széles körű elterjedésével. Az utóbbi évtizedben a számítógép szerepe nemcsak a szabadidős tevékenységekben, hanem sok munkahelyen is meghatározóvá vált, és ez fokozza a civilizációs ártalmak előtérbe kerülését, mint például: súlyproblémák, mozgásszervi, érrendszeri betegségek. A helytelen táplálkozás tovább fokozza az egészségi problémákat. Ezek a hátrányos tényezők súlyosan érintik a köznevelésben részt vevő gyermekeinket is. Egy 5-10, vagy akár 10-15 kilogrammos súlyfelesleg mellett nehézkessé válnak a szárazföldön végzett gyakorlatok, túlterhelhetik az ízületeket, a szívet és az egész keringési rendszert, ezért a trampolinon végzett mozgásforma előtérbe kerülhet. Ugyanakkor színesebbé, élményszerűbbé is lehet tenni a testnevelés órákat a mini trampolin felhasználásával, és a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavaros (ADHD, azaz attention deficit hyperactivity disorder) gyermekek számára a trampolinon végzett gyakorlatok pozitív előnyeivel is számolhatunk.
A továbbképzési program során a résztvevők az alábbi fő tematikai egységeket dolgozzák fel, előadás, valamint kiscsoportos gyakorlatok keretében:
– a gumiasztal és a mini trampolin kialakulásának történeti áttekintése,
– gumiasztal, a mini trampolin és a szabadidős asztalok felhasználásának lehetőségei,
– a gumiasztalon és mini trampolinon végzett gyakorlatok általános és speciális előnyei,
– a mini trampolinon végezhető akrobatikus elemek oktatásmódszertana,
– a motoros képességek fejlesztésének lehetőségei a mini trambulinon végzett gyakorlatokkal,
– bemelegítés tervezése és vezetése mini trampolinon végzett gyakorlatokkal.

A továbbképzés ajánlott: Elsősorban óvodapedagógusok, tanítók, valamint testnevelés és sport műveltségterületen felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát végző vagy közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára.

A továbbképzés teljesítésének követelménye: Írásbeli feladatsor a tananyagegységek tartalmának, ismereteinek ellenőrzésére, valamint gyakorlati beszámoló a mini trampolinon a köznevelésben végezhető elemek bemutatása, a mini trampolin gyakorlatok alkalmazása.

A követelmények teljesítésének igazolása: A Nyíregyházi Egyetem által kibocsátott tanúsítvány.

Tájékoztató letöltése.

Mobiltechnológián alapuló tanulás-tanítás (30 óra)

Alapítási engedély száma: 823/10/2019

A program szakmai irányítója: Sitkuné dr. Görömbei Cecília főiskolai docens

A program célja: Napjainkban a tanulás egyre nagyobb részben IKT-környezetben zajlik, új tanulási módokat és technikákat kapcsol össze. Ebben a gazdagodó tanulási térben a tanulás új formáinak és eszközeinek a tudatos alkalmazása, sikeres elsajátítása a kulcskompetenciák közül a digitális kompetencia és a tanulás tanulása kompetenciájának fejlesztése érdekében az egyén számára elengedhetetlen.
A továbbképzés célja olyan módszerek megismertetése a pedagógusokkal, melyek hozzájárulnak az elektronikus tanulási környezet kialakításához, felgyorsítva az intézmények digitális átállását. További cél, hogy a résztvevő ismerje meg a mobiltechnológián alapuló digitális oktatás elméleti hátterét, a BYOD modellt, valamint a digitális kompetenciákat, a digitális írástudás fogalmát. Váljon képessé a digitális eszközöket differenciálásra használni, ismerje meg a felhőalapú oktatás támogatására alkalmas eszközöket, a tanítást-tanulást támogató digitális eszközöket, és váljon képessé használni azokat saját tanítási gyakorlata során. Cél, hogy a pedagógus ismerje meg, hogy egy adott oktatási helyzetben melyik eszköz alkalmazása
a célszerű. A technológia kínálta lehetőségek alkalmazásával ismerje meg a napi kihívásokra a pedagógiai válaszokat.
A továbbképzés az alábbi tematikai egységek szerint, folyamatba ágyazott képzési formában valósul meg, kontaktórák, irányított feladatmegoldások és kontaktórán kívüli, konzulens (e-mentor) által támogatott egyéni tevékenység során:
Iskola a XXI. században
Mobileszközök a tanórai és a tanórán kívüli munka koordinálásában
Az információ gyűjtése, feldolgozása és megosztása mobileszközökkel
Mobiltechnológiával támogatott projektmódszerek
Mobileszközök a mérés-értékelés folyamatában

A továbbképzés ajánlott: A köznevelési intézményekben oktató-nevelő munkát végző, illetve vezetői feladatokat ellátó pedagógusok számára.

A továbbképzés teljesítésének követelménye: A képzés tematikájához kapcsolódó, szabadon választott módszert feldolgozó foglalkozás tervezetének elkészítése, melyben a résztvevő kreatívan alkalmazza a képzésen elsajátított ismereteket.

A követelmények teljesítésének igazolása: A Nyíregyházi Egyetem által kibocsátott tanúsítvány.

Tájékoztató letöltése.

Tanulási nehézésgek felismerése és kezelése (30 óra)

Alapítási engedély száma: 822/10/2019

A program szakmai irányítója: Jeneiné Novák Erzsébet logopédia szakos gyógypedagógiai tanár

A program célja: Az óvodák, iskolák saját oktatási intézményükben integrált módon szeretnék a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek fejlesztését elősegíteni, s amennyiben a pedagógusok nem kapnak megfelelő felkészítést a megoldási lehetőségekre, akkor a gyerekek nem részesülnek megfelelő nevelésben, oktatásban.
A képzés a tanulási nehézségeknek azon területeivel foglalkozik, amelyek az olvasás, írás nehézségeit jelentik és az ezzel összefüggő számolási problémákat tárják fel. Ennek érdekében közvetítünk a képzés során pszichológiai, fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai, logopédiai ismereteket, amelyek segítenek az okok feltárásában, a tünetek felismerésében, illetve a korrekcióban.
Ezen nehézségek kezelésében kiemelten foglalkozunk a normál pedagógiai gyakorlatban alkalmazható prevenciós és reedukációs módszerekkel.
A képzés eredményeként a résztvevő pedagógusok olyan módszerek, eszközök birtokába juthatnak, amelyekkel biztosabb alapon tudják azonosítani és kiválasztani a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeket és szakszerűen megoldani a speciális problémákat. Képesek lesznek megállapítani a kompetenciahatárokat, s megszervezni a felzárkóztatást.

Fő tematikai egységek:
1.A tanulási korlátok fogalomköre, szegregáció, integráció, inklúzió
2.A tanulási nehézségek fogalomköre, megjelenési formái
3.A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek magatartászavarai
4.A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek vizsgálatában használatos eljárások óvodás illetve iskoláskorban
5.Olvasás, írás illetve számolási nehézségek korrekciója óvodás illetve iskoláskorban

A továbbképzés ajánlott: Képesítéssel rendelkező pedagógusok számára, akik a köznevelésben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak.

A továbbképzés teljesítésének követelménye: Minimum10, maximum15 oldal terjedelmű záródolgozat megadott szempontok szerinti elkészítése.

A követelmények teljesítésének igazolása: A Nyíregyházi Egyetem által kibocsátott tanúsítvány.

Tájékoztató letöltése.

A testnevelés oktatásának korszerű lehetőségei az általános ikola alsó tagozatán (30 óra ))

Alapítási engedély száma: 12/125/2019

A program szakmai irányítója: Urbinné dr. Borbély Szilvia főiskolai docens

A program célja: Napjaink kihívásai többrétű feladatot adnak a társadalomnak, ezen keresztül az oktatásnak, így a testnevelésnek is. Az életmódkutatások kiemelt szerepet kapnak, hiszen az életmód az egészségi állapotunk kiemelt tényezője, amelyben az életmódot alkotó magatartásformák tényezőinek megismerése fontos szerepet játszik a diákok egészségi állapotának alakításában. A nemzetközi ajánlásokat
figyelembe véve (WHO 2015) a magyar fiataloknak kevesebb, mint 20%-a mozog eleget (napi egy órát közepes intenzitással), ami nemzetközi viszonylatban közepesnek mondható. A serdülőkorú fiatalok egészségével és életmódjával kapcsolatos hazai és nemzetközi kutatásokból is ismert eredmények bizonyítják, hogy a rizikó-magatartásformák emelkednek, ezért egy átfogó, hatékony prevenciós stratégia kidolgozása szükségszerű azért, hogy a fiatalok sportolási gyakorisága, egészségtudatos magatartása növekedjen. A gyermekek testi, lelki és szellemi egészségében a rendszeres, mennyiségileg és minőségileg is megfelelő testmozgás kulcsfontosságú. Az iskolai testnevelés egészségügyi hatásai közvetlenül – mérhető
formában – a tanórák sorozatában megvalósított testmozgás mennyiségén és minőségén (aktivitási forma és intenzitás) keresztül érhetik el népegészségügyi hatásaikat.

A képzés fő tematikai egységei:
– Oktatási stílusok és stratégiák.
– Testnevelés órai hatékony kommunikáció
– Oktatási stratégiák megválasztásának szempontjai.
– Csoportkialakítások
– Teljesítmény értékelése a testnevelés órán
– Pozitív tanulási környezet feltételei, lehetőségei

A továbbképzés ajánlott: Tanítók, valamint testnevelés és sport műveltségterületen felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát végző vagy közvetlenül segítő munkakörben dolgozók számára.

A továbbképzés teljesítésének követelménye: Házi dolgozat (óraterv) legalább 51%-os teljesítése. Az óratervet egy meghatározott oktatási területen és oktatási stílusban kell elkészíteni a szükséges mellékletekkel.

A követelmények teljesítésének igazolása: A Nyíregyházi Egyetem által kibocsátott tanúsítvány.

Tájékoztató letöltése.

A történelemtanárok szakmai és módszertani kultúrájának fejlesztése - A kritikai gondolkodás a történelemórán (30 óra)

Alapítási engedély száma: 895/11/2019

A program szakmai irányítója: Dr. Buhály Attila főiskolai docens

A program célja: A modern nevelésben és oktatásban az ismeretek reprodukciója helyett a készség- és képességfejlesztés került a középpontba. A tartalmakat és a gondolati, logikai műveleteket szerves egységként kezelő tudásfelfogás át kell, hogy hassa a történelemtanárok munkáját is. A NAT a fejlesztendő kompetenciák között a kritikai gondolkodás fejlesztését is elvárja a tanároktól az 5-8. osztály történelemtanításában, a továbbképzés ehhez kíván elméleti alapozással, új módszerekkel és gyakorlatokkal hozzájárulni. A kritikai gondolkodás segíti a tanulókat abban, hogy az információkat hatékonyan tudják feldolgozni, a társadalmi, történeti jelenségeket megfelelően tudják értelmezni, bevezetést nyújt számukra a későbbi tanulmányaikhoz, megkönnyíti a mindennapokban való döntéshozást, tájékozódást és hat a nemzeti identitásuk alakulására is.

A képzés tematikai egységei:
A kritikai gondolkodás fogalma és megjelenése az iskolában című egység általános fogalmi definíciókkal és a gondolkodási műveletekkel foglalkozik, majd kifejti a tanár szerepét a kritikai gondolkodás ösztönzésében. A tanári kérdéskultúra és a gondolati műveletek tanórai alkalmazását
gyakorlati példákon szemléltetjük és vizsgáljuk.
A kritikai gondolkodás mint fejlesztési feladat a NATban és a kerettantervben címmel azt mutatja be, hogyan jelenik meg a NAT-ban, a kerettantervekben és a pedagógiai folyamat tervezésében ez a kompetencia.
A kritikai gondolkodás mint tanulói kompetencia – a társadalomismeret és az etika tanításában témával foglalkozik, a gondolkodó gyermek órai tevékenyégét és a történelmi tudás komplexitását vizsgálja.
A kritikai gondolkodás a közösségi szerepekre, állampolgári felelősségre nevelésben című rész arra készíti fel a továbbképzésen részt vevő tanárokat, hogy felelősségteljes polgárokat neveljenek és fejlesszék a hazafias nevelést és nemzeti identitást.

A továbbképzés ajánlott: A köznevelési intézményekben oktató-nevelő munkát végző pedagógusok, valamint történelem és állampolgári ismeretek tanára képzettséggel rendelkezők számára, akik köznevelési intézményekben szándékoznak elhelyezkedni.

A továbbképzés teljesítésének követelménye: 5-15 oldal terjedelmű történelem óratervezet vagy tanórán kívüli foglalkozástervezet, és 3-5 oldalas, a tervezet módszertani, szakmai kontextusát, illeszkedését bemutató esszé elkészítése megfelelt minősítéssel.

A követelmények teljesítésének igazolása: A Nyíregyházi Egyetem által kibocsátott tanúsítvány.

Tájékoztató letöltése.

A XXI. század globális és regionális kihívásai, ezen ismeretek beépítése az oktató-nevelő munkába (30 óra)

Alapítási engedély száma: 12/127/2019

A program szakmai irányítója: Dr. Vass Róbert főiskolai docens

A program célja: Az elmúlt évtizedekben mélyreható gazdasági, társadalmi, politikai, környezeti átalakulások játszódtak le a világban, amelyek a Föld minden pontján éreztették, éreztetik hatásukat. Mai világunk rendkívül összetetté vált, amelyben a Föld valamely pontján lejátszódó események a globális hálózatokon, kölcsönhatás-rendszereken keresztül képesek a világ más pontjaira is hatást gyakorolni.
Ahhoz, hogy el tudjunk igazodni a világban és leegyszerűsített, gyakran félrevezető megállapítások helyett tényeken alapuló, reális képet alkothassunk, elengedhetetlen a globális és lokális folyamatok és a közöttük lévő kapcsolatok megismerése és megértése. A továbbképzés során az ehhez szükséges ismereteket szerezhetik meg a résztvevők, akik ennek szellemében formálhatják a jövő generációinak szemléletmódját.
A továbbképzés az alábbi tematikai egységeket öleli fel:
– A földrajzi munkamegosztás mint a modern világgazdaság alapja.
– A világgazdasági globalizáció eltérő értelmezési, megközelítési lehetőségeinek bemutatása.
– A globális világgazdaság kialakulását, fejlődését meghatározó tényezők, különös tekintettel a technológiai fejlődés, a gazdaságpolitikai döntések és az intézményrendszer, valamint a transz-nacionális vállalatok szerepére.
– A globális világgazdaság meghatározó folyamatai, különös tekintettel a világkereskedelem és a külföldi működőtőke befektetések alakulására.
– A világgazdaság térszerkezete: centrum-periféria viszonyrendszer.
– A centrum és periféria térségek egyes országain keresztül megismerhető, a 21. századi környezeti és természeti kihívásokra adott válaszok.
– A klímaváltozásra történő reakciók rendszerezése.
– Környezettudatos tanulói szemléletformálás az oktató-nevelő munka során.

A továbbképzés ajánlott: A köznevelési intézmények pedagógusai, tanárai, elsősorban a földrajz, környezettan szakos tanárok számára.

A továbbképzés teljesítésének követelménye: Írásbeli dolgozat legalább 50%-os szintű teljesítése.

A követelmények teljesítésének igazolása: A Nyíregyházi Egyetem által kibocsátott tanúsítvány.

Tájékoztató letöltése.

Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda

Felnőttképzési engedély nyilvántartási száma: E/2020/000244

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: B/2020/000778

KurzusainkKapcsolat